شبهات

سوال 235

– اگر احمد الحسن به حاکمیت الله دعوت میکند، چرا پیشنهاد تغییر کابینه دولت عراق را میدهد و به تکنوکراسی دعوت میکند؟!