شبهات

سوال 234

– احمد الحسن در آغاز میگفت که یمانی اولین 313 نفر اصحاب امام زمان (ع) است. اما اکنون در کتاب عقاید الإسلام نوشته که خود من 313 نفر اصحاب نیاز دارم.