شبهات

سوال 233

– در روایتی که انصار به آن استناد میکنند، دوازده هزار نفر از انصار یمانی از طالقان (ایران) خروج میکنند. این چطور با تعداد 10313 نفر جمع میشود؟