شبهات

سوال 232

– انصار احمدالحسن ادعا دارند انصار امام مهدی علیه السلام 10313 نفرند، در حالی که در شیعه و بین علما مشهور است که یاران امام 313 نفرند.