شبهات

سوال 231

– اگر احمد الحسن تمامی حکومت ها را فاسد و طاغوت میداند، چرا فقط در عراق دستور به اعتراض و تظاهرات داده است؟!