شبهات

سوال 230

– اکنون که حجت ظهور یمانی بر مردم دنیا تمام نشده، چطور ممکن است که قیام کنه و سپس توبه کسی پذیرفته نباشد