شبهات

سوال 23

  • میگویند که احمد الحسن بعد از حوادث 2008 به امارات گریخته. علت چیست؟ چرا فرار کرده؟