شبهات

سوال 229

– چرا هیچ کدام از مکاتب اصولی، اخباری، فلسفی، عرفانی و … با شما موافق نیستند و در مقابل شما ردیه میدهند؟! چرا شما با هیچ قالب مشخصی همخوانی ندارید؟!