شبهات

سوال 228

– چطور دنبال تبعیت از یمانی هستید، در حالیکه روایتی که امر بر تبعیت از یمانی میکند خبر واحد و ضعیف است، و در مقابل برای دوره غیبت دستور داریم از علما تبعیت کنیم که با عقل و اجماع و قرآن و حدیث اثبات شده؟