شبهات

سوال 227

– گر مسلک اجتهاد علما انحراف و بدعت بوده، چرا امام زمان (ع) در توقیع به شیخ مفید فرمود: (به این مضمون) تو فتوا بده و هر جا اشتباه بود ما درست میکنیم؟