شبهات

سوال 226

– شما رویه ی اجتهاد وتقلید علما رو رد میکنین در حالیکه علما بارها امام زمان (ع) را در خواب و مکاشفه رویت کردند و در ارتباط بودند و اگر رویه علما غلط بود چرا توفیق زیارت امام زمان رو پیدا کردند و ثانیاً چرا امام زمان (ع) به اونها نگفت که رویه شما بدعت هست؟