شبهات

سوال 225

– احمد الحسن میگوید که دشمنان علی (ع) و صحابه و عایشه رو لعن و سبّ نکنید، در حالی که روایت صریح در سبّ و لعن اینها داریم.