شبهات

سوال 223

– یمانیون خیلی از احادیث رو با عقل رد میکنند، در حالی که در حدیث آمده است: بدترین اصحاب اهل بیت کسانی هستند که هر وقت عقلشان حدیثی را نفهمد رد میکنند.