شبهات

سوال 221

– یمانی میگوید که بین امام مهدی (ع) و ظهور مهدی اول (ع) دوران فترت بوده، اما طبق روایت فترت زمانی است که حجتی در آن موجود نباشد.