شبهات

سوال 22

  •  معروف است که ایشان در سال 2008 کشته شده و در جراید عراق هم این مسئله مطرح شد. چطور میتوانید زنده بودن ایشان را اثبات کنید؟