شبهات

سوال 217

– الآن مقام عظمای ولایت منطقه و مقاومت را ادراه میکنند. احمد الحسن چه نقش و اثری دارد؟