شبهات

سوال 216

– چرا در قرآن آمده که خمس واجب است، اما شما میگویید که خمس در زمان غیب مباح بوده؟