شبهات

سوال 215

– چرا مصداق سفیانی و خراسانی را مشخص نمیکنید و خود احمد الحسن هم مشخص نکرده؟