شبهات

سوال 214

– چرا اهل بیت (ع) اجازه دادند که پشت منکرین ولایت نماز بخوانیم، اما احمد الحسن میگوید که نباید به منکر مهدیین اقتداء کنید؟