شبهات

سوال 213

– چرا هر عالمی که احمد الحسن را قبول داشته باشد خوب است، اما هر عالمی که او را قبول نداشته باشد، شما او را منافق میدانید؟