شبهات

سوال 212

– احمد الحسن مخالفانش را دعوت به مباهله و قسم برائت کرده، در حالی که بسیاری به او اهانت کرده‌اند و هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده است.