شبهات

سوال 211

– چرا احمد الحسن امام علی (ع) را مصداق زیانکار میداند در آیه «ان الانسان لفی خسر» در حالی که طبق روایات این آیه در باره منافقان و کفار است؟