شبهات

سوال 210

– احمد الحسن روایتی را به دو شکل در دو جا نوشته. در جایی: خلیفه المهدی و در جای دیگر خلیفه الله المهدی، اما اولا نقل اول در جایی نیامده و ثانیا اگر اولی درست بود چرا به صورت دوم روایت میکند؟ همچنین در باره «ابن المهدی» و «ابن النبی المهدی».