شبهات

سوال 21

  • اگر  سید احمدالحسن ُ قائم آل محمد (ص) است، چرا قیام نکرده و از شیعیان دفاع نمیکند؟