شبهات

سوال 209

– آیا احمد الحسن زنان پیامبر (ص) را مشمول آیه تطهیر میداند؟