شبهات

سوال 208

– نظر احمد الحسن در باره اقتصاد اسلامی و بانک داری ربوی چیست؟