شبهات

سوال 206

– با توجه به شباهتهای زیاد ادعای ایشان با عقاید بابیت و بهائیت، آیا احتمال نمیدهید که این دعوت نسخه جدیدی از بابیت و بهائیت باشد؟