شبهات

سوال 205

– موضع احمد الحسن در باره بابیت و بهائیت چیست؟ آیا واقعیت دارد که فرقه بابیت و بهائیت را تأیید کرده؟