شبهات

سوال 201

– احمد الحسن در سخنرانی میگوید: من حتی لیاقت ندارم که خادم انصار خدا باشم، بلکه به خاک پای انصار خدا تبرک میجویم. آیا معصومین این طور تواضع افراطی میکنند؟