شبهات

سوال 200

– اگر احمد الحسن صاحب مقام امامت و ولایت است، چرا قبلاً خودش از این جایگاه خبر نداشته؟