شبهات

سوال 2

  •  با وجود این همه مدعی دروغین چطوری  به این شخص اعتماد کنیم؟