شبهات

سوال 199

– در روایتی از امام علی (ع) آمده که: وزراء المهدی من الاعاجم ما فیهم عربی. یتکلمون العربیة و هم اخلص الوزراء و افضل الوزراء (ینابیع المودة، ص 133). چطور احمد الحسن که عرب است میتواند وزیر ایمن امام مهدی (ع) باشد؟