شبهات

سوال 195

– چرا حتی یک روایت صریح نداریم که یمانی سید است، یا فرزند امام مهدی است، یا وصی اوست یا مهدی اول است یا حجت و خلیفه خدا یا اهل بصره است؟