شبهات

سوال 193

– چرا احمد الحسن با اینکه خودش سالها پیش همه علمای ادیان را به مناظره دعوت کرده بود، امروز به درخواست مناظره علمای شیعه پاسخ مثبت نمیدهد و حاضر نمیشود که با آنان روبرو شود؟