شبهات

سوال 192

– احمد الحسن کتابش درباره رجعت را «رجعت سومین روز بزرگ خدا» نامیده، در حالی که در روایت، روزهای بزرگ خدا سه روز است که رجعت دومین آنهاست.