شبهات

سوال 191

– احمد الحسن به چه دلیل ادعا میکند که همان دابة الأرض مذکور در روایات است، در حالی که طبق روایات دابة الأرض خود امام علی (ع) است؟