شبهات

سوال 190

– چرا برخی از انصار احمدالحسن انسانهای بدسابقه‌ای هستند و جزو متدینین جامعه نبودند؟