شبهات

سوال 189

– اگر مکتب یمانی حق است، پس چرا این همه تفرقه بین انصار او وجود دارد و هر گروه گروه دیگر را تکفیر و تکذیب میکنند؟