شبهات

سوال 188

– اگر خمس در زمان غیبت حلال بوده، پس سادات فقیر باید از چه راه ارتزاق میکردند؟ آیا میتوانستند زکات بگیرند؟