شبهات

سوال 187

– با اینکه مقام مهدی نازلتر از امام زمان است، پس چطور مهدی اول ناطق شده و امام زمان صامت شده؟