شبهات

سوال 186

– بر فرض قبول وجود دو حجت معصوم در این زمان، حجت ناطق چه کسی است و حجت صامت چه کسی است؟