شبهات

سوال 185

– آیا ممکن است در یک زمان دو حجت و امام وجود داشته باشند؟ با وجود امام زمان (ع) چه نیازی به حجتی دیگر است؟