شبهات

سوال 182

– طبق روایات یکی از سه نشانه اصلی صاحب الأمر سلاح پیامبر است. بر اساس برخی روایات این سلاح همان شمشیری است که خارق عادت بوده و همراه آن معجزاتی است. پس چرا احمد الحسن این سلاح را تأویل به علم میبرد