شبهات

سوال 181

– اگر امر قائم (ع) طبق روایات از خورشید روشنتر است، چرا دعوت و ادعا و ادله یمانی این قدر پیچیده است و این مقدار شبهه دارد؟