شبهات

سوال 180

– چرا میخواهید شخصیتی را به عنوان زمینه‌ساز اصلی ظهور و قیام و حکومت امام مهدی (ع) معرفی کنید، در حالی که خود امام مهدی (ع) کسی است که ظهور و دعوت و قیام می‌کند؟