شبهات

سوال 179

– شیخ ناظم عقیلی (شاگرد برجسته و مورد اعتماد احمد الحسن) تحدی کرده و مدّعی شده که هیچ روایتی دال بر رجعت امام حسین در زمان امام محمد بن الحسن (ع) نداریم، در حالی که روایتی در کتاب اثبات الرجعة…؟