شبهات

سوال 178

– روش بیعت با ایشان چگونه است و تکلیف مؤمنان بعد از بیعت با ایشان چیست؟