شبهات

سوال 176

– چگونه ادعا میکنید که در بین رکن و مقام با احمد الحسن (مهدی اول) بیعت میشود، در حالی که همین روایت به شکل دیگری نقل شده که نام او محمد و عبد الله و مهدی است. همچنین در روایتی از کتاب کمال الدین…؟