شبهات

سوال 175

– نظر احمد الحسن در باره کلیت علوم حوزوی چیست و آیا جایگاه و اعتباری برای آنها قائل است؟