شبهات

سوال 174

– چرا یمانیون برای اثبات ادعای خود به روایات متشابه و شاذه رجوع میکنند و حدیث موسوم به وصیت شاذه، مخالف روایات صحیحه و مخالف روایات متواتر هست؟!